وبلاگ مانی مان

تو مثل دن اکسیر به من انرژی میدی

«تو مثل دن‌اکسیری به من انرژی می‌دی» ام بی ای نیوز این روزها ظاهرا همه‌کس همه چیز را در باب تبلیغات می‌داند، مخاطب را به درستی می‌شناسد و می‌داند کجاها می‌بایست چه چیز را به مخاطب هدفش بگوید. پس تکلیف این همه پیام اشتباه که برای مخاطب اشتباهی و در…..